Kogo nie dotyczy ADR?

ADR, czyli przepisy umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów mają zastosowanie gdy potrzebny jest przewóz substancji lub przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska. Przewoźnicy materiałów niebezpiecznych i kierowcy muszą spełniać określone procedury, włączając w to specjalne szkolenia i odpowiednie wyposażenie pojazdów. ADR nakłada konkretne obowiązki w zakresie bezpieczeństwa na osoby uczestniczące w transporcie oraz osoby zaangażowane we wszystkie czynności związane z tymi towarami. Kogo nie dotyczy ADR? Sprawdźmy to!

Sprawdź również: Transport produktów leczniczych  - dokumenty i wyposażenie pojazdów

 

W tym wpisie dowiesz się: 

 • Co to jest ADR?

 • Ładunki niebezpieczne - które to?

 • ADR - wyłączenia

 • Kogo nie dotyczy ADR?                                                          

Co to jest ADR?

ADR to umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, która została sporządzona w Genewie 30 września 1957 roku, a przez Polskę została ratyfikowana w 1975. Zapisy umowy ADR są uaktualniane co dwa lata i ogłaszane w Dzienniku Ustaw.

Ładunki niebezpieczne - które to?

Jakie są ładunki, czyli towary niebezpieczne według ADR w 2023 roku? Najnowsze przepisy Umowy ADR zostały umieszczone na stronie Ministerstwa Infrastruktury, w zakładce - Towary niebezpieczne. Obecnie obowiązujące przepisy międzynarodowe, czyli Umowa ADR 2023 to m.in. takie oto informacje:
Zgodnie z ADR, rozróżnia się następujące klasy towarów niebezpiecznych:

 • Klasa 1 Materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi,
 • Klasa 2 Gazy,
 • Klasa 3 Materiały zapalne ciekłe,
 • Klasa 4.1 Materiały zapalne stałe, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujące i materiały wybuchowe odczulone stałe,
 • Klasa 4.2 Materiały podatne na samozapalenie,
 • Klasa 4.3 Materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne,
 • Klasa 5.1 Materiały utleniające,
 • Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne,
 • Klasa 6.1 Materiały trujące,
 • Klasa 6.2 Materiały zakaźne,
 • Klasa 7 Materiały promieniotwórcze,
 • Klasa 8 Materiały żrące,
 • Klasa 9 Różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

ADR - wyłączenia 

ADR umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych zawiera wiele istotnych informacji i jest to m.in.: klasyfikacja materiałów, włącznie z roztworami i mieszaninami, wykaz towarów niebezpiecznych, przepisy szczególne oraz wyłączenia dotyczące towarów niebezpiecznych pakowanych w ilościach ograniczonych i wyłączonych.

Wyłączenia w ADR oznaczają, że w niektórych sytuacjach przepisy zawarte w ADR nie mają zastosowania. Jakie są wyłączenia ADR 2023? Są to m.in.:

 • wyłączenia wynikające z charakteru operacji transportowych,
 • wyłączenia dotyczące przewozu gazów,
 • wyłączenia dotyczące przewozu paliw ciekłych,
 • wyłączenia wynikające z przepisów szczególnych lub dotyczące towarów niebezpiecznych
 • pakowanych w ilościach ograniczonych lub wyłączonych,
 • wyłączenia dotyczące opakowań próżnych nieoczyszczonych,
 • wyłączenia dotyczące ilości przewożonych w jednostce transportowej,
 • wyłączenia dotyczące przewozu urządzeń do magazynowania i wytwarzania energii elektrycznej,
 • wyłączenia dotyczące towarów niebezpiecznych stosowanych podczas przewozu jako czynnik chłodzący lub klimatyzujący,
 • wyłączenia dotyczące przewozu lamp zawierających towary niebezpieczne.

Kogo nie dotyczy ADR?

Umowa ADR odnosi się tylko do transportu substancji sklasyfikowanych pod tymi numerami UN. Warto jednak mieć na uwadze fakt, że przepisy zawarte w ADR nie mają zastosowania w niektórych sytuacjach, choć przewożone są materiały niebezpieczne. 

Kogo nie dotyczy ADR? W oświadczeniu rządowym z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącym międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) podano do wiadomości m.in. takie oto informacje: “Przepisy zawarte w ADR nie mają zastosowania do:

 

 • przewozu towarów niebezpiecznych wykonywanego przez osoby prywatne, jeżeli towary te znajdują się w opakowaniach stosowanych w sprzedaży detalicznej i służą tym osobom do osobistego użytku, użytku w gospodarstwie domowym lub w związku z ich aktywnością sportowo-rekreacyjną, pod warunkiem, że zastosowano środki zapobiegające uwolnieniu się zawartości w normalnych warunkach przewozu. Jeżeli towarami tymi są materiały zapalne ciekłe przewożone w naczyniach do wielokrotnego napełniania, napełnianych przez osobę prywatną lub dla niej, to zawartość w pojedynczym naczyniu nie powinna przekraczać 60 litrów i 240 litrów na jednostkę transportową. Towarów niebezpiecznych znajdujących się w DPPL, opakowaniach dużych lub w cysternach nie uważa się za przeznaczone do sprzedaży detalicznej,

 

 • przewozu towarów wykonywanego przez przedsiębiorstwa w przypadkach, gdy ma on charakter pomocniczy wobec ich zasadniczej działalności, np. dostaw na teren budów, zwrotów z terenów budów oraz dostaw lub zwrotów w związku z przeglądami, naprawami i konserwacją urządzeń, w ilościach nie większych niż 450 litrów na opakowanie, w tym na DPPL i opakowanie duże i w ramach maksymalnych ilości podanych w 1.1.3.6. Należy zastosować środki zapobiegające uwolnieniu się zawartości opakowań w normalnych warunkach przewozu. Niniejsze wyłączenie nie ma zastosowania do klasy 7.

 

 • paliwa znajdującego się w zbiornikach pojazdu i służącego do jego napędu lub do pracy jego wyposażenia, które jest używane podczas przewozu lub przeznaczone do takiego użycia, w związku z wykonywaniem operacji transportowej. Paliwo, o którym mowa, może być przewożone w zbiornikach stałych, zgodnych z odpowiednimi przepisami, połączonych bezpośrednio z silnikiem pojazdu lub jego dodatkowym wyposażeniem lub przeznaczonych do tego celu zbiornikach przenośnych (np. w kanistrach). Pojemność całkowita zbiorników stałych nie powinna przekraczać 1500 litrów na jednostkę transportową, a pojemność zbiornika zamocowanego na przyczepie nie powinna przekraczać 500 litrów. W zbiornikach przenośnych dopuszcza się przewóz najwyżej 60 litrów paliwa na jednostkę transportową. Ograniczeń niniejszych nie stosuje się do pojazdów służb ratowniczych,

 

 • produkty farmaceutyczne (leki), gotowe do stosowania, które są materiałami wytwarzanymi i pakowanymi do sprzedaży detalicznej lub dystrybuowane w celu osobistego lub domowego zastosowania, nie podlegają przepisom ADR.”.

 

 • Należy jednak pamiętać, że interpretacja i zakres wyłączeń ADR mogą się różnić w zależności od kraju i konkretnej sytuacji. Warto zatem skonsultować się z firmą przewozową Eltrans lub ekspertem ds. przewozu materiałów niebezpiecznych, aby uzyskać dokładne informacje na ten temat.
   

Transport farmaceutyczny to rodzaj transportu, w którym się specjalizujemy – jeżeli masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej jak zapewniamy odpowiednie warunki w transporcie – skontaktuj się z nami! Tel. +48 519 756 785

Interesuje Cię transport międzynarodowy?

Skontaktuj się z nami
Podobne wpisy
Używamy plików Cookies!
Hej, ta strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.