Co to jest ADR? - jakie znaczenie ma umowa ADR w transporcie materiałów niebezpiecznych?

ADR, czyli Europejska Umowa dotycząca Międzynarodowego Przewozu Towarów Niebezpiecznych Drogą Lądową, stanowi kluczowy fundament dla bezpieczeństwa w transporcie materiałów niebezpiecznych. Dla wielu osób w Polsce, ADR to jedynie skrót, ale znaczenie konwencji ADR w zagadnieniu międzynarodowego i krajowego transportu drogowego jest niebagatelne. Z tego powodu, warto bliżej przyjrzeć się kwestii - co to jest ADR?

 • Co to jest ADR?
 • Klasy materiałów niebezpiecznych zgodnie z ADR
 • Jakie są klasy materiałów niebezpiecznych określone przez ADR?
 • Jakie są obowiązki nadawcy, przewoźnika i odbiorcy materiałów niebezpiecznych zgodnie z przepisami ADR?
 • Dokumenty i procedury związane z przepisami ADR
 • Narzędzia ADR w transporcie drogowym
 • Szkolenia ADR dla kierowców
 • Kurs ADR dla kierowców
 • Ile kosztuje kurs na ADR?
 • Aplikacja ADR
 • Umowa ADR - podsumowanie

Co to jest ADR?

ADR to skrót od francuskiego - Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route, czyli Europejskiej Umowy dotyczącej Międzynarodowego Przewozu Towarów Niebezpiecznych Drogą Lądową. Jest to międzynarodowa konwencja regulująca przewóz materiałów niebezpiecznych drogą lądową. 

Umowa ADR, przyjęta w ramach Konwencji Genewskiej, ma na celu zapewnienie jednolitych standardów bezpieczeństwa podczas przewozu substancji, które ze względu na swoje właściwości mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi, środowiska, czy mienia.

Konwencja ADR określa zasady przewozu materiałów niebezpiecznych, w tym: klasyfikację, pakowanie, etykietowanie, znakowanie, dokumentację oraz wymagania dotyczące szkolenia kierowców i personelu obsługującego taki przewóz. Warto mieć na uwadze fakt, że zapisy umowy ADR są uaktualniane co dwa lata i ogłaszane w Dzienniku Ustaw. W Internecie, więcej aktualnych informacji o Umowie ADR jest dostępnych na rządowym serwisie Gov.pl.

Klasy materiałów niebezpiecznych zgodnie z ADR

Umowa ADR definiuje klasy materiałów niebezpiecznych, a także określa ich właściwości i ryzyko podczas ich przewozu. Od wybuchowych substancji przez substancje trujące, do substancji promieniotwórczych - klasyfikacja ADR pomaga w odpowiednim oznakowaniu i identyfikacji substancji niebezpiecznych podczas transportu.

ADR dzieli materiały niebezpieczne na 9 klas, w zależności od ich właściwości, z których każda ma swoje oznaczenie i wymagania dotyczące opakowań, etykietowania i dokumentacji. Dodatkowo, poszczególnym pozycjom materiałów niebezpiecznych w różnych klasach zostały przyporządkowane numery UN, aby zapewnić im międzynarodowe rozpoznanie i właściwe użytkowanie. Numer UN umieszcza się na pojazdach, podczas drogowego transportu materiałów niebezpiecznych.

Sprawdź: Przewóz leków

Jakie są klasy materiałów niebezpiecznych określone przez ADR? 

Klasy materiałów niebezpiecznych określone przez ADR to:
 

 • Klasa 1 Materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi,
 • Klasa 2 Gazy,
 • Klasa 3 Materiały zapalne ciekłe,
 • Klasa 4.1 Materiały zapalne stałe, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujące i materiały wybuchowe odczulone stałe,
 • Klasa 4.2 Materiały podatne na samozapalenie,
 • Klasa 4.3 Materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne,
 • Klasa 5.1 Materiały utleniające,
 • Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne,
 • Klasa 6.1 Materiały trujące (np. nikotyna w płynie),
 • Klasa 6.2 Materiały zakaźne,
 • Klasa 7 Materiały promieniotwórcze,
 • Klasa 8 Materiały żrące,
 • Klasa 9 Różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

   

Jakie są obowiązki nadawcy, przewoźnika i odbiorcy materiałów niebezpiecznych zgodnie z przepisami ADR?

Umowa ADR precyzyjnie określa obowiązki producenta, nadawcy, przewoźnika i odbiorcy materiałów niebezpiecznych. Nadawca musi prawidłowo sklasyfikować, zapakować i oznakować przesyłkę, dostarczyć właściwą dokumentację, przewoźnik zobligowany jest do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, natomiast odbiorca musi być świadomy przepisów dotyczących przyjęcia i przechowywania materiałów niebezpiecznych.

ADR nakłada konkretne obowiązki w zakresie bezpieczeństwa na osoby uczestniczące w transporcie oraz odpowiednie instrukcje dla osób konkretnie zaangażowanych we wszystkie czynności związane z tymi towarami (pakowanie, napełnianie) i należą do nich m.in.:

 • załadowca,
 • nadawca,
 • przewoźnik,
 • odbiorca ładunku towarów niebezpiecznych.

Z tego powodu, firma, która prowadzi pakowanie i załadunek towarów niebezpiecznych, powinna posiadać doradcę ADR. 

Dokumenty i procedury związane z przepisami ADR

ADR stanowi obowiązującą umowę regulującą przewóz towarów niebezpiecznych na terenie krajów należących do Unii Europejskiej. Jednak przepisy te mają wpływ także na transport międzynarodowy w Europie. Umowa ADR ma na celu zharmonizowanie przepisów dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych, co zapewni jednolite standardy i bezpieczeństwo na obszarze państw objętym umową ADR. 

Przewóz materiałów niebezpiecznych zgodnie z ADR wymaga posiadania specjalnych dokumentów, takich jak np.:

 • zaświadczenie ADR do kierowania pojazdami przewożącymi towary niebezpieczne,
 • świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR do przewozu towarów niebezpiecznych,
 • listy przewozowe, które zawierają informacje o numerze UN, nazwie towaru, grupie pakowania, itp.

Dodatkowo, przewoźnicy i kierowcy muszą spełniać określone procedury, włączając w to specjalne szkolenia i odpowiednie wyposażenie pojazdów.

Narzędzia ADR w transporcie drogowym

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, podczas przewozu materiałów niebezpiecznych, w samochodowym transporcie drogowym, stosuje się odpowiednią dokumentację i wyposażenie pojazdów, czyli różnego rodzaju narzędzia ADR, takie jak np.:

 • dokumenty przewozowe ADR,
 • opakowania i pojemniki spełniające wymagania ADR,
 • etykiety i oznakowania ADR,
 • urządzenia do pomiaru stężeń gazów i innych substancji,
 • sprzęt ochrony osobistej kierowcy.

Kierowcy posiadający zaświadczenie ADR i przewożący towary uznane za niebezpieczne muszą mieć odpowiednio zaopatrzony pojazd. Walizka ADR z odpowiednim wyposażeniem, latarka i narzędzia nieiskrzące przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, gaśnica proszkowa, te i inne akcesoria są niezbędne przy przewozie substancji niebezpiecznych samochodem ciężarowym.

Szkolenia ADR dla kierowców

Bezpieczny transport materiałów niebezpiecznych wymaga specjalistycznego przygotowania kierowców. Kierowca, który chce przewozić towary niebezpieczne (np. paliwa, chemikalia, materiały wybuchowe), musi mieć ważne zaświadczenie ADR. W praktyce oznacza to, że kierowca musi przejść specjalne szkolenie i spełniać określone wymagania, aby uzyskać kwalifikację ADR w Polsce. Wszystko to ma na celu ograniczenie ryzyka i zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa podczas transportu materiałów niebezpiecznych samochodem.

Szkolenia ADR dla kierowców obejmują zagadnienia związane z bezpieczeństwem, postępowaniem w przypadku awarii, a także obsługą narzędzi specjalistycznych, niezbędnych podczas przewozu niebezpiecznych substancji. Szkolenia ADR wymagane dla kierowców obejmują m.in. szkolenie podstawowe oraz szkolenie uzupełniające. Szkolenie podstawowe ADR jest wymagane przed rozpoczęciem przez kierowcę przewozu materiałów niebezpiecznych, a szkolenie uzupełniające ADR - jest wymagane od kierowcy co 5 lat.

Kurs ADR dla kierowców

Kurs ADR dla kierowców obejmuje kilka klas, z których każda dotyczy konkretnej kategorii materiałów niebezpiecznych. Oto lista klas kursów ADR dla kierowców:

 • Kurs ADR Klasa 1 - dotyczy przewozu substancji i przedmiotów, które mogą wybuchnąć,
 • Kurs ADR Klasa 2 - obejmuje uprawnienia na przewóz gazów pod ciśnieniem,
 • Kurs ADR Klasa 3 - dotyczy przewozu cieczy, które są łatwopalne,
 • Kurs ADR Klasa 4 - transport substancji stałych, które są łatwopalne, substancji samozapalnych oraz substancji, które emitują gaz pod wpływem wilgoci,
 • Kurs ADR Klasa 5 - przewóz materiałów, które działają jako utleniacze,
 • Kurs ADR Klasa 6 - przewóz substancji toksycznych i zakaźnych,
 • Kurs ADR Klasa 7 - przewóz substancji i przedmiotów promieniotwórczych,
 • Kurs ADR Klasa 8 - przewóz substancji żrących,
 • Kurs ADR Klasa 9 - obejmuje przewóz materiałów i przedmiotów, które nie pasują do żadnej z wcześniejszych klas.

Ile kosztuje kurs na ADR?

Cena na kurs ADR może się różnić w zależności od lokalizacji ośrodka szkoleniowego i poziomu zaawansowania kierowcy. Kierowcy, którzy chcą przewozić materiały niebezpieczne, muszą ukończyć odpowiednie szkolenie dla klas ADR, które są związane z rodzajem przewożonych substancji. W zależności od potrzeb i rodzaju transportowanych materiałów, kierowca może potrzebować certyfikatu dla jednej lub kilku klas, co z pewnością wpłynie na cenę. Jednak koszty kursy ADR to cenna inwestycja, biorąc pod uwagę znaczenie bezpieczeństwa w transporcie materiałów niebezpiecznych.

Aplikacja ADR

Aplikacja ADR umożliwia dostęp online do najnowszych przepisów dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych drogą lądową. Aplikacja ta jest dostępna w Polsce na urządzenia mobilne z systemem Android i iOS.

Aplikacja ADR dla zawodowych kierowców to bez wątpienia ogromne udogodnienie, bo dzięki aplikacji mogą oni szybko sprawdzić numer UN przewożonego towaru oraz jego przepisy szczególne, zapisać rodzaje przewożonych towarów, aby mieć łatwy dostęp do historii transportu, a także sprawdzić możliwość przewozu konkretnego towaru korzystając z wyłączeń. 

Aplikacja ADR pozwala również na:

 • zapisanie terminu wygaśnięcia uprawnień kierowcy, aby przypomnieć o konieczności ich przedłużenia, 
 • stworzenie protokół kontroli pojazdu pod względem wyposażenia ADR,
 • szybki czatu z certyfikowanym doradcą ADR,
 • sprawdzenie restrykcji tunelowych w krajach ADR (kody ograniczeń przewozu przez tunele),
 • zakupy online wyposażenia ADR.

Umowa ADR - podsumowanie:

ADR nie jest jedynie skomplikowaną umową - to kluczowy element zapewniający bezpieczny transport materiałów niebezpiecznych! Zrozumienie ADR, definicji, klas, obowiązków oraz konieczność odpowiedniego szkolenia kierowców to fundamenty, które kształtują bezpieczną logistykę w obszarze transportu niebezpiecznych substancji w Polsce i w Europie.

Choć skrótem ADR w Polsce posługują się zwykle branżowi specjaliści (np. firmy transportowe), ale warto wiedzieć, co kryje się za tym tajemniczym akronimem. Bezpieczeństwo na drogach zawsze powinno być priorytetem, a ADR stanowi kluczowy krok w tym kierunku!

Eltrans to ekspert w transporcie farmaceutycznym (transport leków współpraca), obsługujący klientów z całej Europy. Oferujemy kompleksową logistykę, obejmującą magazynowanie, przeładunek oraz dystrybucję na obszarze kraju i za granicą. Wybierając naszą firmę, zyskujesz nie tylko profesjonalną obsługę, ale także dostęp do szerokiego zakresu usług. 

Interesuje Cię transport międzynarodowy?

Skontaktuj się z nami
Podobne wpisy
Używamy plików Cookies!
Hej, ta strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.