Polityka prywatności

I. Przepisy wstępne

 1. Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności zawartej na stronie internetowej pod adresem www.eltrans-tsl.pl i został przygotowany w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej „Polityka”).
 2. Celem Polityki jest określenie zasad, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników strony internetowej, a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nich danych osobowych.
 3. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając jakiekolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej Polityki.
 4. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się na innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza Polityka. Prowadzący działalność Janusz Leszek Kmoch pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ”ELTRANS” Janusz Leszek Kmoch, nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.
 5. Strona internetowa wraz ze wszystkimi jej składowym jest chroniona przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm., dalej „ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych”) i ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 z późn. zm., dalej „ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”).
 6. Użytkownik ma prawo do korzystania z całości treści opublikowanych na stronie internetowej, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część strony nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody właściciela strony.
 7. Właściciel strony jak i jej autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty moralne oraz finansowe poniesione w wyniku wykorzystywania treści znajdujących się na witrynach.

II. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Janusz Leszek Kmoch prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ’”ELTRANS” Janusz Leszek Kmoch”, (07-203) Somianka Parcele 18, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7621783870, REGON: 551090410 (dalej „Janusz Leszek Kmoch”). Z Administratorem można się skontaktować pisemnie pod adresem: (07-203) Somianka Parcele 18B, mailowo: jakub@eltrans-tsl.pl lub telefonicznie: 519 756 785, 505 634 876.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), a także na podstawie innych przepisów regulujących ochronę danych osobowych osób fizycznych.
 3. Janusz Leszek Kmoch jest administratorem danych osobowych podawanych przez użytkowników na stronie internetowej. Administrator dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celami, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.
 4. Każda osoba przekazująca Administratorowi dane osobowe za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej jest informowana o konkretnym celu w jakim dane te są przetwarzane oraz o podstawie prawnej przetwarzania.
 5. Administrator wykorzystuje dane osobowe wyłącznie we wskazanych celach, w szczególności w przypadku wyrażenia zgody na kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego w celu kontaktu i udzielenia informacji.
 6. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu, w którym Administrator może dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową.
 8. Dane osobowe zbierane poprzez wszelkiego rodzaju formularze zamieszczone na witrynie internetowej Administratora, obejmujące m. in. takie informacje jak: imię i nazwisko, adres e-mail, służą tylko do identyfikacji Klienta, nawiązania z nim kontaktu handlowego, przekazania Klientowi darmowych materiałów przygotowanych przez Administratora, przekazania wyceny usług realizowanych przez Administratora, prowadzenia negocjacji handlowych z Klientem i ewentualnie podpisania i realizacji umowy. Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, przekazane przez niego dane osobowe będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingowych własnych produktów i usług lub marketingu produktów i usług podmiotów trzecich oraz dla celów monitorowania ruchu na stronie internetowej Administratora (profilowanie).
 9. Dane osobowe zbierane poprzez wszelkiego rodzaju formularze zamieszczone na witrynach internetowych, będą przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny do przekazania Klientom darmowych materiałów czy wyceny usług Administratora, przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy (nie dłużej jednak niż przez rok od dnia otrzymania przez Klienta oferty handlowej), a dalej przez czas wykonana umowy czy realizacji usługi, a także przez czas w którym Administrator jest obowiązany do przechowywania dokumentów sprzedaży.
 10. Dane osobowe zbierane przez formularz zamieszczony na witrynie internetowej Administratora są przetwarzane na podstawie zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), a także gdy przetwarzanie tychże danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 11. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Klienta Administratora cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych przez Administratora na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Klienta stosownego oświadczenia na adres e-mail: jakub@eltrans-tsl.pl.

III. Prawa użytkowników strony internetowej

 1. Osoba, której dane dotyczą:
  • a. jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz szeregu informacji takich jak:
   • a)  cele przetwarzania;
   • b) kategorie odnośnych danych osobowych;
   • c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
   • d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe kryteria ustalania tego okresu;
   • e) informacje o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
   • f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   • g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
  • b. ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe;
  • c. ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych w wyszczególnionych okolicznościach;
  • d. ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
  • e. ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie znanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe jej dotyczące, które dostarczył Administrator;
  • f. ma prawo w wymienionych przypadkach, przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane;
  • g. ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych;
  • h. ma prawo nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautoryzowanym przetwarzaniu jej danych osobowych, w tym profilowaniu.
 2. Administrator danych osobowych umożliwia osobie, której dane dotyczą, realizację wymienionych wyżej uprawnień, na zasadach określonych w przepisach RODO.

IV. Pozyskiwanie danych

 1. Strona internetowa www.eltrans-tsl.pl wykorzystuje tzw. pliki „cookies”. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. „Cookies” ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Pliki „cookies” służą identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze strony. „Cookies” nie zbierają żadnych danych osobowych. Zbierane dane jak np. rodzaj przeglądarki, użytkownika, czas spędzony na stronie itd. są wykorzystywane przy analizie statystyk poszczególnych witryn.
 4. „Cookies” identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki „cookies”, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ’’ELTRANS” Janusz Leszek Kmoch w celu optymalizacji działań.
 5. Na stronie internetowej wykorzystujemy następujące pliki „cookies”:
  • a. „niezbędne” pliki „cookies” umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki „cookies” wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • b. pliki „cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • c. „wydajnościowe” pliki „cookies”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • d. „funkcjonalne” pliki „cookies”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • e. „reklamowe” pliki „cookies”, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia „cookies” poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami „cookies” jest dostępna na stronie www.allaboutcookies.org/manage-cookies.
 7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonywania danej funkcji.
 8. Użytkownik może w każdym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała i zapamiętywała plików „cookies”. Należy jednak pamiętać, że może to znacznie utrudnić korzystanie ze strony.

V. Postanowienia końcowe

 1. Oferta handlowa przedstawiona za pośrednictwem strony internetowej www.eltrans-tsl.pl nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów art. 66 §1 Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Każda strona ma charakter wyłącznie informacyjny.
 2. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej Polityce mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
 3. Janusz Leszek Kmoch zastrzega sobie prawo zmiany powyżej Polityki poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie. W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki, prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: jakub@eltrans-tsl.pl lub pod numerem telefonu: 519 756 785, 505 634 876.
Używamy plików Cookies!
Hej, ta strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.