Utylizacja leków jak wygląda? Bezpieczne pozbywanie się farmaceutyków i przeterminowanych leków w Polsce

Utylizacja leków i odpadów medycznych to istotny element ochrony środowiska i zdrowia publicznego. W niniejszym artykule omówimy proces utylizacji leków w Polsce, w tym kwestie związane z utylizacją leków przeterminowanych, odpadami farmaceutycznymi, bezpiecznym pozbywaniem się leków oraz przepisami i zasadami utylizacji farmaceutyków. Utylizacja leków jak wygląda? Sprawdźmy to!

 • Jak wygląda utylizacja leków?
 • Gdzie i jak można oddać nieużywane leki?
 • Kto jest odpowiedzialny za utylizację przeterminowanych farmaceutyków?
 • Co się dzieje z przeterminowanymi farmaceutykami?
 • Jakie są w Polsce przepisy, które regulują kwestie utylizacji leków i odpadów medycznych?
 • Czy przeterminowane leki to ADR?
 • Jak utylizowane są leki w Polsce? - podsumowanie

Jak wygląda utylizacja leków?

Utylizacja leków polega na bezpiecznym i odpowiedzialnym pozbywaniu się nieużywanych lub przeterminowanych leków w celu minimalizacji ich negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie publiczne. Procedury utylizacji leków w Polsce obejmują szereg kroków mających na celu zapobieżenie niekontrolowanemu przedostaniu się substancji czynnych do środowiska naturalnego.

Przeterminowane leki stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego i środowiska. Ich niewłaściwe utylizowanie może prowadzić do skażenia wód gruntowych i powierzchniowych, dlatego konieczne jest przestrzeganie ściśle określonych procedur utylizacji leków przeterminowanych.

Gdzie i jak można oddać nieużywane leki? 

Gdzie można oddać przeterminowane leki w celu bezpiecznej utylizacji? Zgodnie z polskimi przepisami, leki przeterminowane nie powinny być wyrzucane do śmieci komunalnych, lecz oddawane do specjalnych punktów zbiórki. Takie działanie jest niezwykle istotne dla minimalizowania ryzyka dla zdrowia publicznego.

Nieużywane leki, w tym te przeterminowane, można oddać w Polsce w wyznaczonych punktach zbierania leków, które zwykle można znaleźć w:

 • aptekach,
 • szpitalach,
 • urzędach.

Zebrane w ten sposób przeterminowane leki oraz wyroby medyczne apteki i samorządy mają obowiązek przekazać do zniszczenia.

Poszukujesz transportu leków? Eltrans to ekspert w transporcie farmaceutycznym - transport leków współpraca, obsługujący klientów z całej Europy. Oferujemy kompleksową logistykę, obejmującą magazynowanie, przeładunek oraz dystrybucję na obszarze kraju i za granicą. Zapraszamy do kontaktu, tel: +48 519 756 785

Kto jest odpowiedzialny za utylizację przeterminowanych farmaceutyków? 

Procedury utylizacji leków obejmują przekazanie przeterminowanych leków do zniszczenia. Proces utylizacji leków jest odpowiedzialnością samorządów, a zasady utylizacji mogą się różnić między poszczególnymi gminami, jednak na ogół działania samorządów polegają na zbieraniu leków w specjalnych pojemnikach do selektywnej zbiórki.

Odpady farmaceutyczne to wszelkie odpady pochodzące z działalności apteki, w tym właśnie leki przeterminowane, surowce farmaceutyczne, opakowania po lekach, czy też substancje pomocnicze. Utylizacja leków przeterminowanych jest obowiązkiem aptek i podlega ściśle określonym przepisom prawnym. 

Co się dzieje z przeterminowanymi farmaceutykami?

Odpowiedzialność za utylizację przeterminowanych farmaceutyków w Polsce spoczywa na podmiotach zajmujących się gospodarką odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W Polsce są dostępne usługi firm transportowych, które specjalizują się w odbiorze, wywozie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych, w tym leków przeterminowanych, zapewniając zgodność całego procesu z wymogami prawnymi i standardami bezpieczeństwa.

W Polsce, kwestie utylizacji leków i odpadów medycznych są regulowane przez kilka aktów prawnych. Utylizacja leków przeterminowanych w aptekach jest uregulowana m.in. przez Ustawę z dnia 20 lipca 2018 roku, która określa, że takie odpady mogą być magazynowane w aptece nie dłużej niż rok czasu, a utylizację należy przeprowadzać co najmniej raz w roku.

Sprawdź również: Przewóz leków

Jakie są w Polsce przepisy, które regulują kwestie utylizacji leków i odpadów medycznych?

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21),
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2015 r. poz. 1796),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia ewidencji i obiegu substancji psychotropowych oraz leków (Dz. U. z 2014 r. poz. 438),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1975).
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o farmaceutykach (Dz. U. z 2008 r. poz. 271, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie unieszkodliwiania oraz magazynowania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych,

Powyższe przepisy mają na celu zapewnienie bezpiecznej utylizacji leków i odpadów medycznych, a także regulację obrotu substancji psychotropowych i farmaceutyków. Ważne jest przestrzeganie tych przepisów, aby zapewnić ochronę środowiska i zdrowia publicznego w Polsce. Warto również mieć na uwadze fakt, że jeżeli odpady medyczne zaliczane są do grona odpadów niebezpiecznych, to obowiązują wówczas odpowiednie przepisy ADR dotyczące ich przewozu i utylizacji.

Czy przeterminowane leki to ADR?

Umowa ADR odnosi się do transportu drogowego substancji niebezpiecznych sklasyfikowanych pod tymi numerami UN, ale ta klasyfikacja zawiera także odpady medyczne. “Odrzucone partie towaru, wadliwe, przeterminowane, zanieczyszczone leki, środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory grupy I-R” to odpady medyczne. Z tego powodu, w przepisach międzynarodowej umowy ADR należy szukać szczegółowych wytycznych dla transportu leków przeterminowanych lub uszkodzonych, w celu ich bezpiecznego przewozu do utylizacji, składowania lub zniszczenia.

 

Interesuje Cię transport międzynarodowy?

Skontaktuj się z nami
Podobne wpisy
Używamy plików Cookies!
Hej, ta strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.