Czy leki to ADR? Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Czy leki to ADR? Transport leków w Polsce, czyli transport farmaceutyczny to bez wątpienia jeden z najbardziej wymagających rodzajów przewozów w międzynarodowym transporcie drogowym. W Polsce, kwestie transportu produktów leczniczych reguluje Prawo farmaceutyczne i Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie procedury Dobra Praktyka Dystrybucyjna. Choć państwa członkowskie Unii Europejskiej są odpowiedzialne za politykę zdrowotną, ale to UE posiada kompetencje uzupełniające. Pozwala to jej na wspieranie i koordynację działań oraz przyjęcie wiążących przepisów dotyczących niektórych zagadnień, takich jak np.: leki i wyroby medyczne oraz krajowy transport towarów niebezpiecznych - ADR.

Produkt leczniczy (lek) to substancja lub połączenie substancji przeznaczonych do leczenia chorób u ludzi, lub im zapobiegania. System wydawania pozwoleń na dopuszczenie do obrotu, klasyfikacji i etykietowania leków, w celu ochrony zdrowia publicznego, jest regulowany w UE od 1965 roku. Leki to towary, które muszą być przewożone od producenta do punktu sprzedaży w ściśle określonych warunkach. Ale czy leki to towar niebezpieczny? Czy leki to ADR? Sprawdźmy to!

 • Lek - co to jest?
 • Co to jest ADR?
 • Towary niebezpieczne w ADR
 • Czy leki to ADR?
 • Jak wygląda transport leków?

Lek - co to jest?

Co to jest lek? Definicja, która znajduje się na stronach Wikipedii, w bardzo zrozumiały sposób wyjaśnia znaczenie tego pojęcia: “Lek, lekarstwo, produkt leczniczy (nazwa ustawowa w Polsce) – każda substancja, niezależnie od pochodzenia (naturalnego lub syntetycznego), nadająca się do bezpośredniego wprowadzania do organizmu w odpowiedniej postaci farmaceutycznej w celu osiągnięcia pożądanego efektu terapeutycznego, lub w celu zapobiegania chorobie, często podawana w ściśle określonej dawce. 

Lekiem jest substancja modyfikująca procesy fizjologiczne w taki sposób, że hamuje przyczyny lub objawy choroby lub zapobiega jej rozwojowi. Określenie lek stosuje się też w stosunku do substancji stosowanych w celach diagnostycznych (np. metoklopramid w diagnostyce hiperprolaktynemii) oraz środków modyfikujących nie zmienione chorobowo funkcje organizmu (np. środki antykoncepcyjne). Kontrolę nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi w Polsce sprawują organa Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.”.

Co to jest ADR?

ADR ( z fr. L' Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) to umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, która została sporządzona w Genewie 30 września 1957 roku, a w 1975 została ratyfikowana przez Polskę. Na mocy dyrektywy 94/55/WE z 1994 r. zakres obowiązywania przepisów zawartych w Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) został rozszerzony na transport krajowy. 

Dyrektywa ta została uchylona dyrektywą 2008/68/WE z 2008 roku, w której ustanowiono z kolei wspólny system dla wszystkich rodzajów krajowego transportu towarów niebezpiecznych w UE: kolejowego, wodnego i drogowego. Zapisy umowy ADR są uaktualniane co dwa lata, a więcej aktualnych informacji o Umowie ADR jest ogólnodostępnych na rządowym serwisie internetowym Gov.pl.

Towary niebezpieczne w ADR

Jakie są towary niebezpieczne według ADR? Najnowsze przepisy Umowy ADR zostały umieszczone na stronie Ministerstwa Infrastruktury, w zakładce - Towary niebezpieczne. Przepisy międzynarodowe, czyli Umowa ADR 2023 to m.in. takie oto informacje:

Zgodnie z ADR, rozróżnia się następujące klasy towarów niebezpiecznych:

 • Klasa 1 Materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi,
 • Klasa 2 Gazy,
 • Klasa 3 Materiały zapalne ciekłe,
 • Klasa 4.1 Materiały zapalne stałe, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujące,
 • i materiały wybuchowe odczulone stałe,
 • Klasa 4.2 Materiały podatne na samozapalenie,
 • Klasa 4.3 Materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne,
 • Klasa 5.1 Materiały utleniające,
 • Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne,
 • Klasa 6.1 Materiały trujące,
 • Klasa 6.2 Materiały zakaźne,
 • Klasa 7 Materiały promieniotwórcze,
 • Klasa 8 Materiały żrące,
 • Klasa 9 Różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

Warto dodać, że poszczególnym pozycjom materiałów niebezpiecznych w różnych klasach zostały przyporządkowane numery UN, aby zapewnić międzynarodowe rozpoznanie i użytkowanie substancji i towarów niebezpiecznych. Dodatkowo, numer UN umieszcza się na pojazdach, podczas transportu tych materiałów.

Czy leki to ADR?

Czy leki to ADR? Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) zawiera ważny zapis, który jest odpowiedzią na to pytanie - “Produkty farmaceutyczne (leki), gotowe do stosowania, które są materiałami wytwarzanymi i pakowanymi do sprzedaży detalicznej lub dystrybuowane w celu osobistego lub domowego zastosowania, nie podlegają przepisom ADR.”.

Warto jednak mieć na uwadze fakt, że choć umowa ADR odnosi się tylko do transportu substancji sklasyfikowanych pod tymi numerami UN, to klasyfikacja materiałów niebezpiecznych zawiera także odpady medyczne. “Odrzucone partie towaru, wadliwe, przeterminowane, zanieczyszczone leki, środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory grupy I-R” to odpady medyczne. Z tego powodu, w przepisach ADR należy szukać szczegółowych wytycznych dla transportu leków przeterminowanych lub uszkodzonych, w celu ich bezpiecznego przewozu do utylizacji, składowania lub zniszczenia.

Jak wygląda transport leków?

Transport leków, czyli transport farmaceutyczny nie podlega pod ADR, ale wymaga ścisłego przestrzegania wytycznych Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP). Leki to towary, które wymagają szczególnej troski podczas transportu drogowego, zarówno ze względu na ich właściwości, wrażliwość na warunki przechowywania, jak i surowe regulacje prawne. 

Jak wygląda transport leków? Podczas transportu leków najważniejsza jest bez wątpienia kwestia utrzymania stałej i odpowiedniej, zależnej od rodzaju preparatu, wilgotności i temperatury. Bezpieczny transport leków to nie tylko kwestia przestrzegania przepisów prawa, ale także troski o zdrowie i życie pacjentów!

Bezpieczny transport leków w temperaturze kontrolowanej to zadanie, które wymaga zaawansowanej wiedzy i fachowego podejścia, dlatego warto powierzyć to zadanie profesjonalistom z firmy transportowej Eltrans, bo naszą specjalizacją jest międzynarodowy transport drogowy leków i towarów wysokiej wartości zgodnie z wytycznymi GDP i TAPA TSR 1

Więc jeśli chcesz zlecić transport produktów leczniczych i dlatego szukasz teraz w Internecie odpowiedzi na pytanie - czy leki to ADR, to zapraszamy Cię do nas! Umów się na rozmowę, zadzwoń lub napisz do nas już dziś! Sprawdź - co możesz zyskać i ile zaoszczędzisz dzięki naszej ofercie - Transport farmaceutyczny!
 

to rodzaj transportu, w którym się specjalizujemy – jeżeli masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej jak zapewniamy odpowiednie warunki w transporcie – skontaktuj się z nami! Tel. +48 519 756 785

Interesuje Cię transport międzynarodowy?

Skontaktuj się z nami
Podobne wpisy
Używamy plików Cookies!
Hej, ta strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania (ustawienia).
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.